Zaproszenie na wystawę Joanny Wisławskiej

Maj 27, 2015 - Aktualności / WKR / Wydarzenia

Otrzymaliśmy zaproszenie na wystawę pt. „Być kobietą” Joanny Wisławskiej, która będzie miała miejsce na Skwerze Hoovera przy  Krakowskim Przedmieściu 60 A w Warszawie  w dniach 9 czerwca – 12 lipca 2015. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy także do odwiedzenia.

Kolor, światło, znaki – to są charakterystyczne cechy malarstwa Joanny Wisławskiej. Artystka tworzy na swych płótnach symboliczny świat pełen snów, podświadomych uczuć i emocji. Kojarzy i akceptuje nawet pozornie największe niedorzeczności. Obserwuje przestrzeń poprzez drzewa, dal ukazuje ważniejszą od postaci, które umieszcza na pierwszym planie. Nie są ważne… Ciała układają się w symboliczne kompozycje, kładąc szczególny nacisk na rolę wyobraźni, niezależność rzeczy od zmysłowych procesów poznania. Dynamizm i ruch w obrazach podkreślony jest zestawieniami kolorów. Kolor wibruje, przenika przez gałęzie, czaruje swoją prostotą i harmonią. Słyszymy muzykę tych barw, którymi artysta niczym dyrygent, nadaje rytm przestrzeni płótna. Mocnym pewnym gestem pociąga pędzlem niczym wirtuoz. Akcenty są położone w różnych punktach obrazu, tak aby zaprosić widza do spaceru po magicznym świecie Joanny Wisławskiej.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane obrazy z ostatniego 10-lecia twórczości artystki. Wspólnym mianownikiem wystawy jest temat kobiety podróżującej we własnym wykreowanym świecie. Świecie pełnym doznań, uniesień, wzruszeń i z kroplą goryczy, na granicy mirażu.

 

Malarstwo Joanny Wisławskiej ma cechę najważniejszą w dzisiejszej sztuce, w której panoszy się powielanie, cytowanie, parafrazowanie siebie i innych, bądź też – przeciwnie – uporczywe, „postkonceptualne” poszukiwanie nowinek, gwałtowne zmienianie środków wyrazu, stylu, czy technik w walce o utrzymanie się na fali tak zwanych trendów: jest ono indywidualne, odrębne, a przy tym rozpoznawalne od razu.
To niemałe osiągnięcie, tym bardziej jeśli się pamięta, że po wielu latach sukcesów odeszła od swego mistrzowskiego warsztatu gobelinu i artystyczną karierę zaczęła właściwie na nowo.
Kto raz zobaczył jej wystawę, ba, nawet kilka czy wręcz jedną pracę, nigdy się nie pomyli co do atrybucji. I wcale nie oznacza to, że artystka ciągle maluje ten sam obraz. Jest tylko wierna swojej sztuce, swojej wrażliwości, swoim tematom.

Piotr Cegielski, krytyk sztuki

Joanna Wisławska obroniła dyplom artysty plastyka w pracowni prof. Tadeusza Dominika w 1975 roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pod opieką prof. Stanisława Dawskiego ukończyła dodatkową specjalizację – problemy malarstwa w architekturze na rodzimej uczelni. W niedługim czasie po ukończeniu studiów otrzymała stypendium artystyczne w dziedzinie malarstwa Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Artystka od dłuższego czasu jest związana ze sztuką filmową. Projektuję, tworzy i wykonuję malarskie elementy scenografii filmowej, współpracując z czołowymi polskimi scenografami oraz reżyserami. Jest autorką wielkoformatowych płócien do spektaklu Teatru Telewizji „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Olgi Lipińskiej. Na jej koncie znajdują się obrazy do filmów w reżyserii Andrzeja Wajdy „Katyń”, „Tatarak”. Jak również do filmu „Szatan z siódmej klasy” (reż. Kazimierz Tarnas). Stworzyła cykl obrazów autorskich do filmu „Rewers” i wielkoformatową kopie obrazu do filmu „Ziarno prawdy” w reżyserii Borysa Lankosza.

Więcej informacji : http://www.joannawislawska.pl/

The exhibition of Joanna Wisławska’s paintings entitled: “To Be a Woman”

Skwer Hoovera, The branch of The Fabryka Trzciny Arts Centre in Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 60 A, Warsaw, Poland,  June 9 – July 12, 2015 Opening hours: 12.00-20.00

Colour, light, signs  are the characteristic features of the paintings of Joanna Wisławska. The artist creates a symbolic world full of dreams, subconscious feelings and emotions on her canvas. She finds associations and accepts what seems to be the most incredible. She observes space through trees. The distance appears to be more important than the figures which she places in the foreground. They are not so important… . The bodies create symbolic compositions placing a particular emphasis on the role of imagination, showing the independence of things from sensual  processes of cognition.

Dynamism and movement in the pictures is emphasized by the combination of colours. The colour vibrates, permeates through branches, charms with its simplicity and harmony. We can hear the music of the colours by means of which the artist like an orchestra conductor gives  the rhythm to the space of the canvas. The powerful, confident strokes of the artist’s paintbrush are like those of a music virtuoso. The accents are put in various places of the painting so as to invite  the viewer for a walk in the magic world created by Joanna Wisławska.

The exhibition presents paintings chosen from the period of the last ten years of the artist’s creative work.  The common denominator in the exhibition is the topic of a woman travelling in her own world created by her.  It is a world full of  sensations, emotions, feelings of sadness, joy and elation with a drop of bitterness, on the verge of  a mirage.

The painting of Joanna Wisławska  has a feature of the utmost importance. Her painting  is individual, distinct and immediately recognizable quite unlike the contemporary art  which is dominated by copying, imitating, quoting, paraphrasing or on the contrary insistent , ‘postconceptual’,  looking for  novelties, abrubtly  changing  the means of expression, style or techniques  aimed at keeping to the so called trends . This quality of her art is quite an achievement, especially if we remember that after many successful years she parted with her masterly workshop of tapestry and in fact she started her artistic career anew.

If one  has seen her exhibition once or several times or just only one of her works of art, one  will never be mistaken as to its attribution. And it doesn’t mean at all that the artist keeps painting the same picture. She is only faithful to her art, her sensitivity, her subjects.

Piotr Cegielski , an art critic, Stockholm,Sweden

Joanna Wisławska born in Warsaw.

She defended her postgraduate diploma in art at the atelier of professor Tadeusz Dominik at the faculty of painting at the Warsaw Academy of Fine Arts in 1975. There she also acquired an additional specialization  – “The problems of painting in architecture “ under professor Stanisław Dawski . Shortly after  graduating she was awarded a scholarship in the field of painting from the Ministry of Culture and Art.

For a long time the artist has been connected with film art. She has  created the painting parts of stage design cooperating with the leading Polish stage designers and film directors. She also arranges private houses , apartments and office interiors using the whole or just a part of her pictures suitably enlarged.

For more information visit the website: http//www.joannawislawska.pl/

 

› tags: wernisaż / Wystawa /

Google+