kartka pocztowa -inauguracja D-2230

Powstanie dystryktu

Styczeń 26, 2014 - Dystrykt 2230 / Historia

GUNNAR FJELLANDER Pełnomocnik d.s. Rozwoju Rotary w Polsce (Przemównienie na Inauguracji Dystryktu 2230 Rotary International 28 czerwca 1997 r. w Warszawie)

GRATULUJĘ WAM – Polscy Rotarianie! GRATULUJĘ Polskim Klubom Rotary własnego dystryktu, który zostaje utworzony z dniem 1 lipca. Będzie to pierwszy nowy dystrykt składający się z klubów, które powstały tu od roku 1989, kiedy to Rotary znów uzyskało możliwość rozwoju w tej części świata. Utworzenie nowego Dystryktu 2230 to świadectwo waszej dojrzałości. Zarząd Główny Rotary International uznaje, iż posiadacie odpowiednią wiedzę jesteście na tyle odpowiedzialni i doświadczeni, by pokierować swymi własnymi wspólnymi rotariańskimi sprawami. GRATULUJĘ Ci, Polsko. Gratuluję rozwijającego się ruchu rotariańskiego, coraz większej liczby klubów w całym kraju, które służą w potrzebie swym społecznościom i pomagają młodym ludziom porzerzyć swe horyzonty i rozwinąć osobowości. Fakt zorganizowania tego nowego dystryktu dla klubów w Polsce wiąże się oczywiście z kwestią ilości – z liczbą klubów i liczbą rotarian. Mamy obecnie 39 klubów zarejestrowanych w Rotary International i zrzeszających około 12OO rotarian. Liczby te odpowiadają wymaganiom stawianym dystryktom. Jak zapewne w większości wiecie, i co także zostanie pokazane nieco później, pierwszy club w dzisiejszej rotariańskiej Polsce został zainspirowany z odległej Australii. Również kilka kolejnych klubów założono i wspierano z zagranicy. Było to całkiem naturalne. Stopniowo jednak następowała zmiana – coraz większą rolę w rozwoju Rotary zaczęły odgrywać własne polskie inicjatywy. Wszystkie siedem klubów przyjętych w tym roku rotariańskim do Rotary International – łącznie z najmłodszym klubem Kraków Wawel, który przed tygodniem otrzymał swą kartę członkowską – są całkowicie polskimi tworami. Nie wyklucza to w kilku przypadkach dobrego wsparcia z zagranicy. Jeżeli idzie o aspekt jakościowy – rotariańską działalność – to polskie kluby są doprawdy dobre. Jestem, na przykład, wciąż od nowa pod silnym wrażeniem ich ofiarnych akcji w służbie na rzecz sawych społeczności. Pomoc domom dziecka oraz innym instytucjom dziecięcym, szpitalom, osobom niepełnosprawnym itp jest powszednią działalnością niemal wszystkich klubów. Innym aspektem służby na rzecz społeczności jest tworzenie klubów Rotaract oraz Interact. Szczególnie godne uwagi osiągnięcia są gdy idzie o Roataract – działa już jedenaście klubów, a kilka kolejnych znajduje się w trakcie tworzenia. Tak więc ambicja działania na rzecz nowych pokoleń i wraz z nowymi pokoleniami jest typowa dla Rotary w Polsce. Pozwólcie, że wspomnę również o osiągnięciach w służbie międzynarodowej. Praktycznie wszystkie polskie kluby mają aktywne kontakty z klubami z innych krajów. Między polskimi klubami i współpracyjącymi klubami zagranicznymi wymieniane są – a -wizyty rotarian i ich rodzin. Nie ma więc ryzyka, że Rotary w Polsce znajdzie się w izolacji lub w nadmiernym osamotnieniu. Również w dziedzinie wymiany młodzieżowej istnieje godna uwagi aktywność. Niektóre kluby wymieniają po kilku uczniów rocznie. O ile wiem, rekordem jest wymiana sześciu uczniów w ciągu roku w jednym klubie. Obecnie, gdy polskie kluby będą miały własny dystrykt, rzeczą ważną jest, aby rzeczywiście i dobrze funkcjonowały kontakty i współpraca między klubami. I tu również mogę zameldować o dobrych doświadczeniach. W pewnych regionach istnieje na przykład specjalna współpraca międzyk1ubowa. W kwietniu bieżącego roku mieliśmy drugą z kolei nieoficjalną Konferencję Dystryktu, która została bardzo dobrze zorganizowana przez klub pełniący rolę gospodarza. Frekwencja i ogólna atmosfera były naprawdę dobre. Uczestnicy tej konferencji rzeczyw i śc i e wzajemnie się poznawali i reczyw iście w poważny i odpowiedzialny sposób wzięli udział w załatwianiu wspólnych spraw. Widząc to myślałem o tym co Paul Harris w swej autobiografi i „Moja Droga do Rotary” pisze o sytuacji w pierwszym klubie: „Wzrastaliśmy liczebnie i we wspólnocie, i w duchu pomocy jeden drugiemu oraz swemu miastu”. Opis obecnej sytuacji rotariańskiej w Polsce stwarza dobry powód do przytoczenia tych słów. Tu właśnie czynem i wizją buduje się przyszłość! Moje rychłe już pożegananie się z urzędem Pełnomocnika do spraw Rozwoju (Pres identi al Extensi on Adminisatrator) skłania do ref!eksj i. Niejednokrotnie musiałem odpowiadać na pytanie, stawiane mi również przez polskich rotarian: Czy są oni rzeczywiście w stanie pokierować własną administracją dystrykta1ną? Moja odpowiedź brzmi: Tak, są w stanie! Nie mam zamiaru zaprzeczać, że istaniały i wciąż istnieją pewne problemy gdy idzie o sprawozdawczość, płatności oraz załatwianie innych spraw administracyjnych. Ogólnie jednak sytuacaja w tej dziedzinie zmienia się na lepsze i to nastraja mnie optymistycznie. Wciąż s i ę uczymy. Rozwój Rotary w Polsce i jego osiągnięcia w służbie zawdzięczamy po części pomocy z zagranicy. Pośród zagranicznych sponsorów nowych klubów znajdują się kluby z Francji, Niemiec, Holandii, Be 1g i i , Dan ii, Wielkiej Brytan i i , Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i, oczywiście, Szwecji. Polskie kluby uzyskują również coraz większe możliwości sprawowania swej służby w wymienionych już dziedzinach dzięki hojnemu wsparciu z zagranicy oraz wykorzystując programy Rotary Foundation takie jak Subwencje Wyrównawcze (Matching Grants), Stypendia Ambasadorskie (Amabasadori al Scho1arships) czy Grupowa Wymiana Studyjna (Group Study Exchange). Owo wsparcie pochodzi główn i e z Francji , Ho 1 and i i , Stanów Zjednoczonych i N i emi ec. Jest moim bardzo miłym obowiązkiem podziękować wszystkim tym hojnym dobroczyńcom w imieniu Rotary w Polsce. Wasze bezinteresowne wsparcie istotnie pomogło zbudować Rotary w Polsce i wywarło znaczący wpływ na jego kształt. Z wielką pomocą pośpieszyło także Rotary International publikując po polsku ważne rotariańskie materiały: informacje, podręczniki i dokumenty statutowe. A teraz czas na moje osobiste podziękowania. Dziękuję wszystkim polskim klubom rotariańskim i wszystkim rotarianom. Poznawanie was i wspólna z wami praca zawsze stanowiły dla mnie ogromną przyjemność, nie tylko podczas dwóch lat pełnienia funkcji Pełnomocnika do spraw Rozwoju, ale także wówczas gdy sprawowałem urząd Gubernatora Dystryktu 1989-90 i potem gdy od roku 1992 do 1995 byłem Koordynatorem Rozwoju w naszym wspólnym Szwedzko-Polskim dystrykcie. Poznanie was, polscy Rotarianie, ogromnie wzbogaciło moje nie tylko rotariańskie, ale takie osobiste życie. Jestem szczęśliwy, iż dzięki decyzji Rotary International również w przyszłości będę miał pewne możliwości pozostawania w kontakcie z wami. Długie podróże, podtrzymywanie intensywnych kontaktów oraz praca administracyja przy biurku w domu – wszystko to mogło być niekiedy męczące, lecz spotkania z wami, wasze poświęcenie, miłe załatwianie spraw oraz wayrazy waszego uznania wynagradzały wszelkie trudy. Moja małżonka, Britt, łaączy się ze mną w tych podzi ękowan i ach. Osobiście dziękuję również Britt, nie tylko za jej przyzwolenie na długie okresy mej nieobecności w domu i godziny spędzane przy biurku, lecz także za jej wsparcie i zachętę do mej służby dla Rotary w Polsce. Mam także wielką przyjemność złożyć specjalne podziękowania memu Komitetowi Doradczemu i Przedstawicielom Strefowym, a także odpowiedzialnym Oficerom Dystryktu w różnorodnych funkcjach za osobiste wsparcie i współpracę. Na końcu, lecz niemniej serdecznie, dziękuję zespołowi Rotary International za zawsze niezawodną i bardzo uprzejmą pomoc. A teraz wreszcie kilka osobistych słów do ciebie, Bohdanie Kurowski, pierwszy Gubernatorze nowego Dystryktu ES30. Wszystko, co już powiedziałem w swych podziękowaniach i wyrazach uznania dala Rotary w Polsce, stosuje się również do ciebie, Bohdanie. Mieliśmy szczególne powody, aby współpracować ze sobą bliżej i jest mi mi ło oznajmić, iż cenię cię jako Rotariani na i jako osobistego przyjaciela. Jesteś dobrze przygotowany do służby w charakterze Gubernatora, jesteś dobrze znany większości klubów, jesteś ceniony i cieszysz się poparciem. Drogi Bohdanie, życzę ci serdecznie osobistego zadowolenia i wszelkich sukcesów w twej ważnej służbie na rzecz Rotary w Polsce. Gunnar Fjellander

kartka pocztowa -inauguracja D-2230

Google+