198175_207536489272499_5683500_n

Klub w latach 1939-1980

Styczeń 26, 2014 - Historia / WKR

Reaktywacja Warszawskiego Klubu Rotariańskiego

1939-1980

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku i zajęciu Polski przez faszystowskie i radzieckie władze okupacyjne, Rotary International wycofało karty członkowskie wszystkich Klubów Rotary działających na erytorium Rzeczypospolitej, w tym kartę Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. W 1940 roku w Londynie powstał Rotary Outpost for Rotarians in exile / Placówka Rotary dla Rotarian na wygnaniu z 5 okupowanych krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Ta Placówka (pod zmieniającymi się nazwami) była czynna do 1944 roku. Po uznaniu przez aliantów status quo na ziemiach polskich zajętych przez władze radzieckie i nowe władze socjalistyczne powrót Klubów Rotary do Warszawy, Lwowa, czy Katowic nie był możliwyW czerwcu 1984 roku Rotarianin z Canberry

Jack Olsson z Małżonką uczestniczył w wyjeździe studyjnym organizowanym pod auspicjami Australijskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, obejmującym cztery europejskie kraje socjalistyczne w tym Polskę.Po powrocie do Australii Jack zdał w swoim Klubie sprawozdanie z podróży i opisał w nim sprawę Marka kończąc w ten sposób: „czyż nie byłoby to wspaniałe, gdybyśmy mogli za sprawą magicznej różdżki sprowadzić tego młodego człowieka do Australii, aby mógł uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Telekomunikacyjnej w Sydney?”. Okazało się, że nieprawdopodobne może stać się możliwe i za kilka miesięcy Marek przyjechał do Australii, wziął udział w konferencji i uczestniczył także w spotkaniach Klubu Rotary. Idee rotariańskie i sprawność organizacyjna zafascynowały go na tyle, że pozostawał w stałym kontakcie z Klubami Rotary w Canberrze i Sydney.

Jack Olsson w tym samym czasie starał się przekonać Evanstone do zorganizowania podobnego projektu, dla młodych polskich naukowców, na szerszą skalę. W 1987 został wyznaczony na lidera pierwszego projektu Group Study Exchange, którego członkowie mieli pochodzić z kraju za żelazną kurtyną. Już w kwietniu 1988 roku odwiedził Warszawę, aby przedyskutować organizację wymiany oraz spotkać się z przedstawicielami polskich władz, bez zgody których realizacja tego projektu nie byłaby możliwa. Grupę sześciu uczestników GSE, przedstawicieli różnych zawodów polecił MarekZaangażowanie Jacka Olssona doprowadziło do spotkania z Prezydentem Elektem RI Royce Abbeyem, który zgodził się podjąć próbę w reaktywacji Rotary w Polsce.

W lipcu 1988 wizytę w Polsce złożył Sekretarz Generalny RI Phillip Lindsay, żeby przy okazji przygotowań do wyjazdu polskiej grupy GSE, sprawdzić możliwości założenia w Polsce pierwszego Klubu Rotary w Polsce.Wizyta wypadła pomyślnie, a Evanstone wyznaczyło Klub Rotary w Malmoe do sponsorowania Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.We wrześniu 1988 roku do Polski przybyła kierowana przez Jacka Olssona australijska grupa GSE reprezentująca Dystrykt 971 (obecnie 9710). Rewizyta polskiej grupy miała miejsce w listopadzie tego samego roku i zgodnie ze słowami Marka: „wymiana GSE była wielkim sukcesem i pomogła w dużym stopniu w założeniu klubu.” Dzięki polsko-australijskiej wymianie wzrosło zainteresowanie i świadomość polskich władz czym jest Rotary. Z drugiej strony, grupa uczestników GSE stała się naturalnym zaczynem przyszłego pierwszego powojennego Klubu Rotary w Polsce.Szczęśliwie, wyjazd grupy GSE i rozmowy z polskimi władzami nałożyły się na klimat pierestrojki w Związku Radzieckim. Niedługo potem doszło do rozmów Okrągłego Stołu i wolnych wyborów, a na czele rządu stanął Tadeusz Mazowiecki.

Jedną z ważniejszych ustaw tego okresu było „prawo o stowarzyszeniach”, dzięki któremu można było zarejestrować Warszawski Klub Rotariański jako jedno z pierwszych niezależnych stowarzyszeń. W ciągu kilku miesięcy Klub miał już ponad 20 członków, wkrótce został przyjęty do Rotary International, a 9 listopada 1989 podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, z rąk Past Prezydenta RI Ernsta Britholtza otrzymał kartę charterową i został zarejestrowany jako pierwszy Klub Rotary w krajach byłego bloku wschodniego.

17 lat później, wiosną 2006 roku Rotary International uznało historyczną ciągłość Warszawskiego Klubu Rotariańskiego przekazując na ręce Prezydenta dyplom z okazji 75-lecia członkowstwa Klubu w ruchu rotariańskim. Ale to już zupełnieinna historia …

Opr. Paweł Grotowski

Google+